Kontaktet e emergjencës

Në rast të një katastrofe, është e rëndësishme të punohet gjithnjë në bashkëpunim dhe bashkëveprim të ngushtë me autoritetet përkatëse për trashëgiminë kulturore dhe për mbrojtjen civile/ reagimin ndaj emergjencave civile. Në këtë faqe mund të gjeni informacion për kontakte të rëndësishme për secilin nga vendet ku gjenden vullnetarët e B+CARE-it.

Nëse mund të bëni ndonjë shtesë apo korrigjim të kësaj liste, ju lutem kontaktoni me ekipin e B+Care-it në adresën: