Mape rizika

Kako čitati ovu mapu

Mapa rizika je namenjena savetovanju profesionalaca u oblasti kulturnog nasleđa i aktivistima u kriznim situacijama o potencijalnim opasnostima sa kojima se mogu suočiti muzeji i kulturno nasleđe zapadnog Balkana i da informiše timove koji deluju tokom i nakon elementarne nepogode. Mapa je samo opšti prikaz, koji bi trebalo da posluži kao alat u sveobuhvatnoj analizi rizika koji preti nasleđu u našem regionu. Za sada, mapa je deo pilot programa koji ima za cilj skupljanje informacija za Albaniju i Srbiju. Nadamo se da će se B+CARE  uskoro pokriti područje celog zapadnog Balkana.

Kulturna baština

Svaka zemlja drugačije kategorizuje kulturnu baštinu. Radi lakšeg korišćenja, mapa pokazuje svaki spomenik/ kulturno dobro koristeći isti znak/ikonicu. Međutim, klikom na ikonicu, prkazaće vam se osnovne informacije, poput imena, GPS koordinata, fotografije i linka prema stranici sa više informacija.

 

Rizične zone

Poplave:

Poplave su glavna pretnja kulturnom nasleđu regiona koje se nalazi pored reka i jezera, sa tendencijom ponavljanja iz godine u godinu. Ovaj sloj mape rizika nastoji da prikaže oblasti koje su posebno ugrožene poplavama, bilo da su bile plavljene  tokom prethodnih godina, zbog specifičnog položaja ili blizine vodene površine. Informacije u vezi sa poplavama preuzete sa:

Srbija: Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dostupna mapa:  http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/karta%20rizika%20od%20elementarnih%20nepogoda.html [Pristupano 11. April 2016].

Albanija: Evropska unija, Svetska meteorološka asocijacija, Program Ujedinjenih nacija za razvoj, “IPA Procena potrebe korisnika: Albanija,” Septembar 2011, strana. 32. Dostupno na: http://www.gripweb.org/gripweb/?q=countries-risk-information/documents-publications/ipa-beneficiary-country-needs-assessment-albania [Pristupano 5. April 2016].

Zemljotresi:

Većina balkanskog regiona spada u grupu visokog rizika od zemljotresa. Podaci za ovu zonu su obezbeđeni sa Evropske seizmičke mape, koja je izrađena avgusta 2013. godine kao deo projekta Evropske Unije “Seizmička Harmonizacija u Evropi (SHARE).” Ovaj projekat je skupio i objavio informacije o potresima zemljišta  (tj. vrh horizontalnog ubrzanja) i predviđa da će premašiti verovatnoću od 10% u narednih 50 godina, što odgovara prosečnim ponavljanjima potresa tla svakih 475 godina, kako predviđaju nacionalni građevinski propisi za građevine u Evropi. Zasluge idu autorima studije:
D. Giardini, J. Woessner, L. Danciu, H. Crowley, F. Cotton, G. Grünthal, R. Pinho i G. Valensise i konzorcijum SHARE, SHARE Evropske seizmičke mape za Vrh horizontalnog ubrzanja, verovatnoća 10% prekoračenja u 50 godina, doi: 10.2777/30345, ISBN-13, 978-92-79-25148-1.

Klizišta:

Klizište je pomeranje kamenja, ruševina ili zemlje niz padinu. Ono je rezultat slabosti materijala koje čini brdo a koje je pod uticajem gravitacije. Klizišta su često pokrenuta dešavanjima kao što su jake kiše ili zemljotresi. Kulturna baština koja se nalazi u podnožju nestabilnih područja, tačnije u zoni zemljotresa, su pod velikim rizikom da budu oštećena pod uticajem klizišta.

Srbija: Geološki informacioni sistem Srbije, Republika Srbija, Ministarstvo energetike i razvoja životne sredine Republike Srbije. Dostupno na :http://geoliss.mre.gov.rs/karte/igk300.html [Pristupano 11. April 2016].

Šumski požari:

Šumska područja su u opasnosti od požara, posebno u sušnim letnjim mesecima.

Srbija: Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dostupna mapa:http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/karta%20rizika%20od%20elementarnih%20nepogoda.html[Pristupano 11. April 2016].

Snegovi:

Na višim nadmorskim visinama, nagomilani sneg može dostići visinu od 2m I više. Težina snega je veliki teret za strukturu objekta, paponekad može prouzrokovati urušavanje krova. Veliki snegovi mogu takođe otežati vanredne situacije blokiranjem pristupa.

 


NAPOMENA:

Podaci na ovoj mapi su nepotpuni. Mapa ne prikazuje kompletnu listu kulturnih dobara, niti ilustruje sve rizike sa kojima se suočava nasleđe širom zapadnog Balkana. Naša namera jeste da nastavimo da osvežavamo I proširujemo kartu tokom narednih meseci i godina, sa više informacija o spomenicima na zapadnom Balkanu i rizicima sa kojima se isti suočavaju.

 

Ukoliko želite da podelite neku informaciju ili napravite neku ispravku na karti, kontaktirajte B+CARE tim koristeći sledeću adresu: