O nama

Šta je B+CARE?

Zaštita kulturnog nasleđa u vanrednim situacijama na Balkanu (B+CARE) je rezultat snažnog partnerstva između Cultural Heritage without Borders – Albania (CHwB) i Centra za urbani razvoj – Urban Development Center – Belgrade (UDC). B + CARE je regionalni projekat čiji je cilj :

  1. Razumevanje rizika za kulturno nasleđe na Balkanu i formulisanje strategije za rešavanje tih rizika.
  2. Koordinisanje sa nacionalnim institucijama koje su odgovorne za reagovanja u slučaju katastrofa i kulturnih institucija na efikasnim strategijama za reagovanje u vanrednim situacijama kulturnog nasleđa.
  3. Obuči i raširi mrežu volontera koji mogu da obavljaju “ prvu pomoć “ kulturnog nasleđe širom Balkana .

Inicijativa za stavljanje ovog projekta u akciju je proistekla iz podsticajnih kurseva ICCROM-a  ICCROM. Osoblje CHwB-Albanija je pohađalo kurs ICCROM-a na temu “Disaster Risk Management of Cultural Heritage”/”Upravljanje rizicima kulturnog nasledja u vanrednim situacijama” Disaster Risk Management of Cultural Heritage na Ritsumeikan Univerzitetu u Japanu septembra 2014. Takođe članovi tima CHwB-Albanija i Centra za urbani razvoj Beograd(UDC) su pohađali kurs ICCROM-a “Prva pomoć kulturnom nasledju u vreme krize/kriznim vremenima” First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis u Amsterdamu aprila 2015. Ova iskustva I podrška fonda Prince Claus the Prince Claus Fund čija mantra je ‘kultura je osnovna potreba’ omogućili su CHwB-Albanija i Cenar Beograd da se udruže i lansiraju B+CARE projekat.

B+CARE sada postoji kao regionalnia platforma za obuku, podizanje svesti u pomoći kulturnom nasledju ugroženog katastrofom/nepogodom. Sa prvim treningom, prve pomoći kulturnom nasleđu, završenog u martu 2016, širi B+CARE program je u svojoj ranoj fazi. Ali već postoji posvećeni tim ljudi u obe organizacije,  Centar (UDC) – Beograd i CHwB-Albanija, zajedno sa prvom grupom B+CARE volontera, koji program guraju napred.


Malo istorije…

Želja da se formira nešto nalik B+CARE volonterskoj mreži rezultat je diskusije sa Cultural Heritage without Borders-Albania (CHwB) Cultural Heritage without Borders-Albania  , još davne 2012. Kroz CHwB-ove regionalne restauratorske kampove (RRC) ) Regional Restoration Camps (RRC), stotine mladih profesionalaca sa prostora celog Balkana je obučeno o osnovnim pricipima konzervacije nasleđa, restauracijeI interpretacije. Posle njihovog iskustva na RRC, mnogi bivši učesnici su želeli da ostanu uključeni i učine više na očuvanju kulturnog nasleđa u svojim zajednicama. Sa takvom posvećenom mrežom ljudi na jednom mestu, shvatili smo da bi volonterska mreža pomagača kulturnom nasleđu, mogla lako da obuhvati ceo Balkanski region.

Centаr zа urbаni rаzvojSrbija Urban Development Center – Belgrade (UDC)  oformilа je grupа stručnjаkа rаzličitih oblаsti: ekonomije, аrhitekture, grаđevine, umetnosti, аrheologije, prava, аntropologije i td. Glаvni ciljevi Centrа su promovisаnje urbаnog životа i unаpređenje kulture i umetnosti unutаr grаdskih sredinа. Posebnu pаžnju Centаr posvećuje uređenju jаvnih i izložbenih prostorа, kаo i zаštiti urbаnih celinа, vodeći rаčunа o kulturno − istorijskim spomenicimа koji svedoče o rаzvoju grаdа. Pored ovih aktivnosti , Centar primenu naprednih tehnologija i alternativnih rešenja energije i zaštite životne sredine .


Šta je prva pomoć za kulturno nasleđe?

Prva pomoć za kulturno nasleđe uključuje širok spektar napora koji bi trebalo da očuvaju nasleđe i promovišu njegov oporavak nakon katastrofe. Kao prva pomoć za ljude, prva pomoć za kulturno nasleđe prioritizuje akcije na osnovu štete i konteksta okruženja, i osnovni princip je ‘ne nauditi’.  Nakon  katastrofe, kulturno nasleđe može biti snažna sila u pomaganju zajednicama da se oporave.

Očuvanje lokalnog nasleđa pomaže ljudima da održe osećaj identiteta i osećaj pripadnosti, čak i nakon što su njihovi životi preokrenuti. Iz ovog razloga lokalna zajednica bi uvek trebalo da bude predvodnik u naporima prve pomoći za nasleđe- ne samo prioritete intervencija već takođe učestvovati u reagovanju.

Volonteri koji pružaju prvu pomoć kulturnom nasleđu neće nikada biti prvi i jedini akteri u reagovanju u slučaju katastrofe. Zato je od presudnog značaja za prve pomagače kulturi da koordinišu. Njihove aktivnosti sa nadležnim humanitarnim i akterima za reagovanje u vanrednim situacijama. Reagovanje u katastrofi bi uvek trebalo da bude orjentisano ka ljudima. Ljudski životi su na prvom mestu. Ali takođe ima prostora za reagovanje koje obuhvata kulturno nasleđe dok se izmiruju ljudske potrebe. Pristup koji uključuje nasleđe uporedo i u okviru osnovne humanitarne pomoći, ne samo da čine mnogo više da sačuvaju vrednosti zajednce već to moze takođe direktno da podrži efikasnije humanitarne intervencije.

Ljudski orjentisano regovanje takođe znači da bismo uvek trebali da imamo na umu razlog zašto mi radimo da bismo pomogli zaštitu kulturnog nasleđa. Na kraju dana, sve to je za i zbog ljudi.

 

B+CARE, zato što nam je stalo.